Gevangenissen: het nieuwe klachtrecht van de gedetineerdenVanaf 1 oktober 2020 beschikken gedetineerden over een formeel klachtrecht tegen beslissingen van de directie van de gevangenis.  

Klachten tegen een beslissing van de directie van de gevangenis

Gedetineerden kunnen vanaf nu tegen een individuele beslissing van de directeur van de gevangenis een klacht indienen als ze vinden dat de beslissing hun rechten niet respecteert, niet redelijk of niet evenwichtig is. Ze kunnen zich richten tot de klachtencommissie van de commissie van toezicht van hun gevangenis. De klacht kan gaan over een bezoek dat geweigerd werd, een naaktfouillering, een disciplinaire sanctie, … De gedetineerden kunnen zelf de klacht indienen of zich laten bijstaan door een advocaat of een naaste.

 > Lees de brochure van de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen voor meer informatie over de klachtenbehandeling

  

Klachten over een andere federale administratie  

De gedetineerden kunnen nog altijd terecht bij de federale Ombudsman als ze een probleem ondervinden met een andere federale administratie buiten de gevangenis. Dat gaat over klachten over hun belastingen (FOD Financiën), verblijfsvergunning (Dienst Vreemdelingenzaken), uitkeringen inzake arbeidsongevallen en beroepsziekte,…

Voor dit soort problemen kunnen gedetineerden een klacht indienen bij de federale Ombudsman :

> per brief naar de Leuvenseweg 48 bus 6, 1000 Brussel

> per email naar contact@federaalombudsman.be

> via het klachtenformulier op de website

  

Niet duidelijk ?

In het geval het niet duidelijk is wie bevoegd is voor de klacht kunnen gedetineerden of hun naasten terecht bij de directie van de gevangenis, de commissie van toezicht of de federale Ombudsman op  tel. 0800 99 962 of per brief of mail om hun vragen te stellen.  

gepost op: 01/10/2020