Hoe worden klachten behandeld?

Grondig, vertrouwelijk en ... gratis bovendien! 

Het onderzoek van je klacht doorloopt verschillende stappen:

 
Uiteraard wordt de ontvangst van je klacht bevestigd, hetzij door een loutere ontvangstmelding, hetzij met een brief die onmiddellijk ten gronde gaat en waarin je eventueel om aanvullende informatie wordt gevraagd.

De federale Ombudsman kijkt na of hij je klacht kan of mag behandelen met een ontvankelijkheidsonderzoek.

Indien wel, dan vraagt hij je zonodig om aanvullende informatie om de gegrondheid van je klacht na te kijken en een oplossing te zoeken.

Als er geen onmiddellijke oplossing kan worden vooropgesteld kan hij een diepgaand onderzoek van je klacht aanvatten.

Bij de afsluiting van het onderzoek, evalueert hij de gegrondheid van je klacht en brengt de beide partijen hiervan op de hoogte. Aansluitend hierbij kan hij voorstellen doen aan de administratie om dergelijke klachten in de toekomst te vermijden.

Zo nodig richt hij aanbevelingen tot verbetering aan de administratie of aan het Parlement.

Let op!

Wanneer je dezelfde zaak aanhangig maakt bij een administratieve rechtbank (behalve de Raad van State in één welbepaald geval) of bij een gewone rechtbank (een burgerlijke, strafrechtelijke, een handelsrechtbank enz.) of bij een georganiseerd administratief beroep stopt de federale Ombudsman het onderzoek van de klacht. Hij herneemt het pas wanneer je dat vraagt, nadat de procedure is afgelopen.

Enkel tijdens een vernietigingsberoep ingediend bij de Raad van State, kan de federale Ombudsman het onderzoek van je klacht wel verderzetten.

De wettelijke termijn om een beroep in te dienen tegen een administratieve beslissing wordt in principe niet opgeschort als je een klacht indient bij de federale Ombudsman.

Hierop bestaat slechts één uitzondering: de termijn van 60 dagen om een vernietigingsberoep in te stellen bij de Raad van State wordt opgeschort vanaf de indieningsdatum van je klacht bij de federale Ombudsman. Deze termijn begint opnieuw te lopen vanaf de beslissing van de federale Ombudsman of ten laatste vier maanden later.